822464_world_512x512

IDT || CHỈNH SỬA HỆ GENE HIỆU QUẢ CÙNG CÔNG CỤ CRISPR-CAS9 / CAS12

Sản phẩm mua thêm