822464_world_512x512

Bảo dưỡng Micropipet như thế nào?

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PIPET Thực hành trên: Research/ Research Plus – Eppendorf  Dụng cụ và đồ tiêu hao Chậu thủy tinh chứa nước bẩn