822464_world_512x512

Môi trường nuôi cấy tế bào gốc

StemMACS™ MSC Expansion Media Kit XF, human

Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec – Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Môi trường không chứa huyết thanh và các thành phần có nguồn gốc từ động vật (xeno-free, serum-free)
  • Không yêu cầu cơ chất gắn tế bào (cell attachment substrate)
  • Được thiết kế hỗ trợ chuyển sang lâm sàng trong tương lai