822464_world_512x512

Hộp bảo quản mẫu

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Hộp bảo quản mẫu 100 vị trí cho ống cryogenic
  • Hộp bảo quản mẫu 81 và 64  vị trí cho ống 1-2ml, 3ml
  • Hộp bảo quản mẫu 81 vị trí cho ống 4-5ml
  • Hộp bảo quản mẫu 25 vị trí cho ống 15ml
  • Hộp bảo quản mẫu 9 vị trí cho ống 25ml, 50ml

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *