822464_world_512x512

Serological – pipet hút mẫu

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Các dải thể tích serological pipet 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 25ml, 50ml
  • Đóng gói riêng từng chiếc đảm bảo vô trùng
  • Không gây độc tế bào
  • Không chứa nội độc tố, DNA, Rnase và Dnase