822464_world_512x512

Phân lập DCs từ máu ngoại vi

DCs từ máu ngoại vi được làm giàu như mô tả trong tài liệu (12-15). Ngắn gọn là, PBMCs được ủ với mAbs kháng CD3 và