822464_world_512x512

Ứng dụng số 5: Tạo dòng với phương pháp nối của Gibson

Ứng dụng số 5: Tạo dòng với phương pháp nối của Gibson

Daniel G. Gibson, Nhà nghiên cứu tại viện J. Craig Venter đã nghiên cứu thành công một phương pháp hiệu quả dựa trên nguyên tắc exonuclease để nối DNA một cách liền mạch và chính xác, được biết đến như tên của nhà sáng chế “ Gibson Assembly”. Thí nghiệm được tiến hành ở điều kiện đẳng nhiệt, sử dụng 3 kiểu hoạt động của enzyme: 5’ exonuclease, DNA polymerase và DNA ligase.

Đây là phương pháp được sử dụng rất phổ biến và hiệu quả trong các đề tài tổng hợp sinh học trên thế giới. Bằng phương pháp này bộ gen ty thể chuột 16.3 kb được nối từ 600 đoạn overloaping (1), hoặc trong tái tổ hợp in vivo ở nấm men bộ Gibson Assembly được dùng để tổng hợp Mycoplasma mycoides 1.1Mbp. Bộ gen  tổng hợp được chuyển vào tế bào nhận M. capricolum tạo nên các tế bào M. mycoides có khả năng tự sao chép mới.

GibsonOverview

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin