822464_world_512x512

Dịch vụ bảo hành

AFTER-SALE SERVICE  DỊCH VỤ BẢO HÀNH – BẢO TRÌ MÁY Tư vấn khảo sát đường điện nước và vị trí đặt máy Lắp đặt Hướng

Dịch vụ bảo trì

Thực hiện các dịch vụ: 1. Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn pipette 2. Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn khối gia nhiệt