822464_world_512x512

Kit xét nghiệm realtime PCR phát hiện Lao kháng thuốc

FluoroType®MTBDR VER 2.0

Hãng: Hain/Bruker  – Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Phát hiện Lao kháng thuốc Rifampicin (RMP)- đột biến gen rpoB và thuốc Isoniazid (INH)- đột biến gen katG và gen inhA

  • Giới hạn phát hiện:

+ 14 CFU/ml (mẫu bệnh phẩm)

+ 8 CFU/ml (mẫu nuôi cấy)

     (độ tin cậy 95%, 19/20 lần lặp lại)

  • Độ đặc hiệu: 100%
  • Loại mẫu: DNA tách chiết từ mẫu đờm, dịch cơ thể hoặc mẫu nuôi cấy
  • Tự động đọc kết quả bằng phần mềm Fluoro-Software®IVD, trả kết quả dạng file PDF (FluoroCycler®Report)

Hình 1: Các đột biến được phát hiện trên gen rpoB bởi kit FluoroType®MTBDR VER 2.0

Hình 2: Các đột biến được phát hiện trên gen katG  bởi kit FluoroType®MTBDR VER 2.0

Hình 3: Các đột biến được phát hiện trên gen inhA bởi kit FluoroType®MTBDR VER 2.0