822464_world_512x512

162 kháng thể mới cho IHC paraffin – Santa Cruz

header_paraffin_staining

Santa Cruz Biotechnology: Thêm 162 kháng thể mới cho IHC vào tháng 12.2013

Vào tháng 12 vừa rồi,  Santa cruz đã ra mắt thêm 162 kháng thể dành cho nhuộm IHC ( paraffin) nhằm  đáp ứng yêu cầu đa dạng của các nhà khoa học trong lĩnh vực IHC. Các mẫu paraffin được nhuộm với các kháng thể  đặc hiệu và quan sát dưới kính hiển vi để xác định các loại tế bào, loại mô trong lát cắt và hình thái bên trong tế bào và mô.

PRODUCT NAME

CATALOG #

ISOTYPE

EPITOPE

APPLICATIONS

SPECIES

α-Syntrophin (H-65)sc-50460rabbit IgG203-267 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
α/β-centractin (H-300)sc-67321rabbit IgG77-376 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
β2-chimaerin (E-12)sc-162444goat IgGC-terminal (m)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, e, c, b
γ-Actin (1-17)sc-65638mouse IgG1FL (bovine)WB, IP, IF, IHC(P)m, r, h, b
11β-HSD2 (C-17)sc-19263goat IgGinternalWB, IP, IF, IHC(P), ELISAr, h > m
4E-BP1 (N-19)sc-6025goat IgGN-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p
4E-T (P-19)sc-13455goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
5α-Reductase 2 (N-14)sc-20400goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
ABCA7 (E-11)sc-377335mouse IgG11871-2008 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
ABCD2 (L-18)sc-21380goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
ACSL6 (G-20)sc-48004goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, p, a
ADAM10 (T-17)sc-31855goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
ADAMTS-3 (C-17)sc-21487goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
ADK (C-20)sc-23361goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, e, c, b, p
aggrecan (E-12)sc-67513goat IgGInternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
AKAP 250 (E-19)sc-9806goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
Aminopeptidase A (W-20)sc-23807goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
Amphiphysin II (H-100)sc-30099rabbit IgG421-520 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, p
APG5 (C-20)sc-8667goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
AQP8 (N-17)sc-14982goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
ARALAR (H-67)sc-98815rabbit IgG1-67 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, e
BMP-3 (C-20)sc-7404goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p, a
C1q-B (C-16)sc-27665goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
C1QBP (C-17)sc-10259goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, a
Calpain reg (C-20)sc-7528goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Calretinin (I-13)sc-26512goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, a
CARP-1 (C-20)sc-69263goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
CAS (H-300)sc-28233rabbit IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p, a, e
CD163 (C-16)sc-18794goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, c, b
CD57 (HNK-1)sc-81633mouse IgMFL (h)WB, IP, IF, IHC(P), FCMhuman
CD69 (H-20)sc-31224goat IgGN-terminal (m)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm > r, h
CD74L (F-17)sc-5440goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c
Chk2 (DCS-270)sc-56296mouse IgG2aFL (h)WB, IP, IF, IHC(P)human
cleaved Thrombin API (h198)sc-23328goat IgGArg 198 (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
CNT3 (H-44)sc-134529rabbit IgG203-246 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
CPS1 (H-140)sc-30060rabbit IgG1361-1500 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
CTL2 (A-20)sc-68041goat IgGextracellular (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
CYP1A2 (T-17)sc-9832goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, c
CYP2A (C-20)sc-9896goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
CYP2C8/9/18/19 (K-21)sc-23435goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, e, b, p
DBP (H-300)sc-32899rabbit IgG175-474 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
DHCR24 (D-10)sc-390037mouse IgG11-300 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
DPM1 (I-20)sc-15836goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
DREAM (K-17)sc-9309goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
E-cadherin (K-20)sc-31021goat IgGextracellular (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, b, p
EF-2 (H-8)sc-390014mouse IgG2b811-849 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
ERBIN (D-16)sc-13248goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, e, c, b, a
ERp57 (H-220)sc-28823rabbit IgG108-327 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p, e
EVC2 (N-20)sc-28390goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
FANCC (C-14)sc-18110goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, p
FMNL1 (C-5)sc-390023mouse IgG1605-641 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
FucT-V (N-18)sc-14872goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
Gelsolin (C-18)sc-22602goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, b, p
GGT5 (M-20)sc-19805goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r
GGTase-IIβ (G-12)sc-27404goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, e, c, b, p > m, r
GIPR (R-19)sc-69416goat IgGC-terminal (r)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r
GIT1 (A-19)sc-9657goat IgGN-terminal (r)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
Gl Syn (E-21)sc-32557goat IgGN-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Glycophorin A (H-60)sc-20628rabbit IgG46-105 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
GP78-2 (H-300)sc-33541rabbit IgG236-345 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, a
GPx-4 (C-14)sc-27531goat IgGcytoplasmic (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, b, p
Hepsin (P-16)sc-23776goat IgGinternal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r
HEXIM1 (D-8)sc-390059mouse IgG2b7-29 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
Histamine H1 Receptor (H-20)sc-19767goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
HoxA3 (G-14)sc-22384goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
HSP 10 (C-20)sc-21375goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
HURP (D-12)sc-376760mouse IgG3417-451 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
IDE (K-20)sc-27266goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Intersectin-2L (M-16)sc-9954goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
IRE1α (L-19)sc-31199goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, h, e, c, b, p
ITI-H4 (C-21)sc-21989goat IgGC-terminal (m)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r
KAT II (H-301)sc-67377rabbit IgG54-354 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAh > m, r
KIF17 (H-280)sc-50455rabbit IgG741-1020 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c
KIF3B (H-60)sc-50456rabbit IgG666-725 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, p, a
KLK15 (V-13)sc-20394goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
La/SSB (N-20)sc-21391goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
LMP7 (S-19)sc-31313goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, b
MAT Iα/IIα (H-300)sc-32929rabbit IgG1-300 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
MBD1 (N-15)sc-9394goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
MEF-2B (G-14)sc-30244goat IgGInternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
MEF-2B (T-17)sc-30243goat IgGN-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAh, c, b, p > m, r
MFSD7 (B-7)sc-390083mouse IgG2b293-325 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
MIS (H-300)sc-28912rabbit IgG46-345 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
MMP-7 (L-17)sc-26674goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
MRP7 (D-19)sc-54542goat IgGInternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
MT-MMP-5 (C-12)sc-20913goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
MTA2 (H-170)sc-28731rabbit IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p, e
MTA3 (Y-20)sc-28170goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b
Mucin 13 (H-300)sc-66971rabbit IgG19-318 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
mucolipin 1 (M-13)sc-26269goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r > h
MYLK (C-18)sc-22226goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
N-cadherin (K-20)sc-31030goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Na+ CP type IIIα (S-15)sc-22202goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
NF-H (E-15)sc-22909goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p
NHE-1 (K-16)sc-33325goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
NK 2B4 (M-20)sc-18167goat IgGC-terminal (m)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
Nmi (C-19)sc-9484goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
NPR (C-17)sc-12483goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, p
NT-4 (T-11)sc-33342goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, p
OPA1 (V-20)sc-30572goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, h, e, c, b, p, a
Orai3 (A-16)sc-74782goat IgGInternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
p-Ezrin (Tyr 354)sc-12942goat IgGTyr 354 (h)WB, IF, ELISAm, h
p-NMDAζ1 (Ser 896)sc-31669rabbit IgGSer 896 (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, a
p-Rsk-2 (Thr 577)sc-16407goat IgGThr 577 (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
P2X2 (H-116)sc-25693rabbit IgG356-471 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAh > m, r
PABP (H-300)sc-28834rabbit IgG1-300 (deletion 82-129) (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c
PAI-2 (H-70)sc-25745rabbit IgG61-130 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
Pals1 (W-15)sc-28447goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
pan CEA (D14HD11)sc-59874mouse IgG1FL (h)WB, IP, IF, IHC(P), FCMhuman
PARG (R-16)sc-21481goat IgGC-terminal (r)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
PB1 (D-8)sc-390095mouse IgM33-71 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, a
PBK (11)sc-293028mouse IgG137-252 (m)WB, IP, IF, IHC(P)m, r, h
PC7/8 (V-20)sc-22903goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
PCDHA4 (M-18)sc-8919goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Pepsin A (H-44)sc-99081rabbit IgG281-324 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAh, p
PFK-2 br/pl (P-15)sc-10090goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, b, p
PISD (H-2)sc-390070mouse IgM249-283 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
PMCA4 (F-20)sc-22078goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
PNMTase (C-20)sc-16458goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
PRAK (K-19)sc-8253goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
PRL-3 (D-18)sc-21581goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b
PSF (H-80)sc-28730rabbit IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, a
Rab 6 (FL-208)sc-28571rabbit IgGFL (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p, a
RGS4 (R-16)sc-31187goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
RLF (I-20)sc-22946goat IgGinternal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
RPA 32 kDa subunit (C-16)sc-14692goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
SAP (E-14)sc-18309goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
SAP 62 (4G8)sc-130563mouse IgG1FL (r)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
SCP2 (A-20)sc-32835goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Septin 1 (T-16)sc-23782goat IgGinternal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r > h
SETD5 (Q-12)sc-103208goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
SGK3 (H-95)sc-98973rabbit IgG67-145 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, a
SLC17A4 (P-13)sc-132815goat IgGInternal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, e
SLC6A19 (Y-15)sc-160813goat IgGwithin an extracellular domain (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, c, b, p
SLM-1 (M-15)sc-9473goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c
sMtCK (C-18)sc-15168goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
SNAT2 (C-12)sc-33444goat IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
SODD (N-19)sc-9179goat IgGN-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAh, c, b
Sororin (FL-252)sc-67247rabbit IgGFL (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAh > m, r
SR-2B (H-95)sc-25647rabbit IgG387-481 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, b, p
SRP54 (N-18)sc-21521goat IgGN-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
Sucrase-Isomaltase (D-20)sc-27605goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, c, b, p
SULT2A1 (FL-285)sc-32941rabbit IgGFL (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
SVCT1 (N-20)sc-9924goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAhuman
synphilin-1 (K-18)sc-15452goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAh, e, c
synphilin-1 (N-19)sc-15451goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
TACE (H-170)sc-25782rabbit IgG235-404 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
TFII-I (H-58)sc-28716rabbit IgGC-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
TFII-I (N-18)sc-9944goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
TFPI (M-120)sc-28862rabbit IgGN-terminal (m)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r > h
Thrombospondin 3 (C-19)sc-7656goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
Tim44 (N-20)sc-13299goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h
TIMP-3 (G-16)sc-27286goat IgGC-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
TMEM173 (M-12)sc-241049goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r
Tollip (N-17)sc-27315goat IgGN-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, h, c, b, a
Trypsin (H-101)sc-67387rabbit IgG1-140 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman
TSSC1 (H-193)sc-292059rabbit IgG1-193 (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, p, a
TTI1 (N-19)sc-85605rabbit IgGN-terminal (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p
Txk (M-20)sc-1106goat IgGC-terminal (m)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, e, c, b, p > h
V-ATPase A1 (D-20)sc-31460goat IgGN-terminal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, b, p, a
WNK4 (T-19)sc-20475goat IgGinternal (h)WB, IF, IHC(P), ELISAm, r, h, e, c, p
XPA (12F5)sc-56813mouse IgG2aFL (h)WB, IP, IF, IHC(P), ELISAhuman

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin