822464_world_512x512

Bảo dưỡng Micropipet như thế nào?

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG PIPET Thực hành trên: Research/ Research Plus – Eppendorf  Dụng cụ và đồ tiêu hao Chậu thủy tinh chứa nước bẩn

Phân lập DCs từ máu ngoại vi

DCs từ máu ngoại vi được làm giàu như mô tả trong tài liệu (12-15). Ngắn gọn là, PBMCs được ủ với mAbs kháng CD3 và