822464_world_512x512

Các hóa chất cho điện di protein - GE Healthcare

Reagent for electrophoresis

Hãng sản xuất: GE Healthcare Life Sciences

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tên Đóng gói
Acrylamide PAGE 1 kg
N, N’-Methylene-bisacrylamide 100 g
Tris 500 g
Sodium Dodecylsulphate 100 g
Ammonium Persulphate 100 g
Glycerol, 87% 1 L
Dithiothreitol 1 g, 5 g
Glycine 500 g
Protease Inhibitor Mix 1 mL
Thiourea 100 g
Urea 500 g
CHAPS 1 g
TEMED 25 mL
Bind- Silane 25 mL
Repel-Silane ES 500 mL
Iodoacetamide 25 g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *