822464_world_512x512

Cơ chất phát huỳnh quang cho Western Blotting

Mô tả

– Độ nhạy cao. Độ nhạy cao hơn khoảng 20 lần so với cơ chất hóa phát quang ECL

– Hai mẫu khác nhau có thể được phát hiện đồng thời

– Thời gian phát sáng cao cho phép chụp ảnh nhiều lần

– Bao gồm các hóa chất đủ cho 1000 cm² màng:

  • ECL Plex Goat-α-mouse IgG-Cy3
  • 150 µg PA43009 ECL Plex Goat-α-rabbit IgG-Cy5
  • 150 µg PA45011 ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
  • 120 µl RPN850E Amersham Protran Premium 0.45
  • 10 × 10 cm, 10 sheets or Amersham Hybond LFP
  • 20 × 20 cm, 3 sheets RPN2020LFP3 Protocol