822464_world_512x512

Unstained Marker cho điện di protein

Mô tả

– Các băng rõ ràng, sắc nét

– Sử dụng cho mẫu nhuộm bạc, Comassie Blue, Deep Purple hay nhuộm huỳnh quang

– Có ba dải kích thước khác nhau: 14.4 – 97 kDa; 53 – 220 kDa; 66 – 669 kDa

– Dễ dàng tan trong nước lạnh và nước nóng

– Sản phẩm chưa mở nên được bảo quản ở 4°C

– Đóng gói:

  • LMW Marker Kit: 10 ống/hộp, 576 µg/ống
  • HMW SDS Marker Kit: 10 ống/hộp, 175 µg/ống
  • HMW Native Marker Kit: 10 ống/hộp, 250 µg/ống