822464_world_512x512

Kit MLPA phát hiện đột biến gen Hội chứng Down, Edwards và Patau

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Hội chứng Down (tần số 1/800), Edwards (1/5000) và Patau (1/16.000) chiếm 89% bất thường NST ở mẫu sàng lọc trước sinh
  • Sự thay đổi nhiễm sắc thể giới tính X và Y có thể dẫn đến rối loạn khác nhau, bao gồm cả Klinefelter (XXY), hội chứng turner (X0) và tam bội (XXX).
  • Probemix P095 gồm 36 mẫu dò MLPA phát hiện đồng thời thể dị bội các NST 13, 18, 21, X (8 mẫu dò/NST) và Y (4 mẫu dò) + 9 mẫu dò kiểm soát chất lượng; sử dụng để phát hiện số bản sao khác thường của nhiễm sắc thể người 13 , 18, ​​21, X và Y sử dụng các mẫu nước ối.
  • Độ nhạy và độ đặc hiệu >99%